La Direcció de Cultura

Amb la recuperació dels ajuntaments democràtics, l’any 1979, els poders locals van assumir el desplegament sistemàtic de polítiques sectorials en l’àmbit dels serveis personals i, específicament, en el de la cultura. A Mataró, la voluntat de facilitar la participació dels diversos sectors, col·lectius i persones implicats en els serveis culturals de la ciutat va portar l’Ajuntament a constituir diverses comissions de treball sobre temes culturals i, finalment, a crear el Patronat Municipal de Cultura (PMC) i, posteriorment, l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC).

Des d’aleshores, l’aposta de l’Ajuntament per posar la cultura a l’abast dels ciutadans s’ha traduït en la planificació de nous equipaments, l’impuls de nous programes i una política de concertació amb el sector associatiu amb vocació de servei públic. En tot aquest període, les polítiques culturals locals han ampliat el seu abast amb nous àmbits d’actuació (des de les noves tecnologies fins a les indústries culturals) i ha calgut adequar les estratègies d’actuació a les noves realitats socials ja sigui a causa de la globalització, ja sigui per raó dels nous fenòmens migratoris. L’àmbit de la gestió cultural ha experimentat, doncs, una diversificació i especialització considerable.

Actualment constituïda com a Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, llur finalitat és la gestió, l'organització i l'administració de les competències municipals en matèria de cultura, concretada en les següents funcions:

a) Gestionar les competències municipals en matèria de cultura en els seus diversos àmbits sectorials. A títol enunciatiu i no exhaustiu: el patrimoni cultural (museístic, arqueològic i natural), la cultura popular i tradicional, el foment de la lectura pública, i la creació, formació i difusió artística en qualsevol de les seves expressions (arts escèniques, arts visuals, música, cinema i audiovisuals, etc).
b) Planificar i gestionar els equipaments culturals municipals i els programes dels serveis culturals existents o els que creï l’Ajuntament de Mataró.
c) Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals de l’Ajuntament.
d) Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció de la cultura a la ciutat.
e) Promoure la participació i la concertació de l’actuació cultural municipal amb la representació de les entitats culturals mataronines, del moviment associatiu i amb altres persones amb coneixements i experiència en l’àmbit de la cultura.
f) Elaborar propostes per dotar la ciutat d’un sistema d’equipaments que permetin posar la cultura a l’abast del ciutadà, tot garantint uns estàndards de qualitat dels serveis que s’hi prestin.
g) Impulsar projectes adreçats a la formació dels ciutadans i ciutadanes, a potenciar els creadors locals i a incentivar la demanda de serveis culturals.
h) Fomentar l’associacionisme cultural i cooperar en el desenvolupament de les seves activitats.