Pre-inscripció a l'Aula de Teatre

Curs per fer la preinscripció

Dades de l'alumne

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa:

Finalitat

Gestió de les matrícules dels alumnes per accedir a l’escola d’ensenyament teatral, Aula de teatre.

Legitimació

El tractament de les dades que legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris

No es cedeixen les dades a cap tercer.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic aulateatre@ajmataro.cat. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’Ajuntament de Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.